DE ZORG VOOR DEZE WEBSITE.

Drukkerij van Hulzen besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op haar websites. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen. Drukkerij van Hulzen behoudt zich het recht voor de inhoud van de informatie op de website te wijzigen. Drukkerij van Hulzen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie. Drukkerij van Hulzen aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van sites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

DE INHOUD VAN DEZE WEBSITE.

Deze website en de inhoud daarvan is beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behoudens voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik mag niets van deze website of de inhoud daarvan worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van Drukkerij van Hulzen.

Heeft u vragen of opmerkingen over deze site en de inhoud? Neem contact met ons op.